کنفرانس ها

بین المللی :

A. Hojatkashani,M. Z. Kabir, Tehran, March 2012, Experimental Investigation of CFRP Strengthened RC Beams under Monotonic and Fatigue Loadings, The International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics,

M. Z. Kabir, A. Hojatkashani, May 8-10, 2012, Isfahan University of Technology, Experimental and Finite Element Investigations on the performance of CFRP Retrofitted RC Beams under Fatigue Loading, 9th International Congress on Civil Engineering,

M. Z. Kabir, A. Hojatkashani, China, Beijing, Sept 2010, Examination of Interfacial Stresses due to Crack Propagation in FRP Retrofitted RC Beams, The 5th International Conference on FRP Composites in Civil Engineering,

M. Z. Kabir, A. Hojatkashani, Sharjah, March 2010, On The Examination of the CFRP Retrofitted RC Beams at the Critical Region under Fatigue Loading, INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE APPLICATIONS OF TRADITIONAL & HIGH PERFORMANCE MATERIALS,

. M. Z. Kabir, A. Hojatkashani, China, Hong Kong, Dec 2007, Analytical & Finite Element Study of Cracking and Interfacial Stress Distribution at the Cracked Zone in a Retrofitted RC Beam, . M. Z. Kabir, A. Hojatkashani,

M. Z. Kabir, A. Hojatkashani, May 2006, Prediction of Interfacial Stresses at the Bond Critical Junction of FRP and RC Beams, International Structural Specialty Conference, CSCE , Canada,داخلی :

عطا حجت کاشانی، ، رحیم حسنی, خرداد 96، تهران, ارزیابی رفتار لرزه ای سازه پوشش نهایی تونلهای مترو تحت انتشار امواج لرزه ای, دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران,

عطا حجت کاشانی، رحیم حسنی, شهریور 96، دانشگاه شهید بهشتی, تعیین منحنی ظرفیت و نقطه عملکرد پوشش تونل مترو با استفاده از روش شبه استاتیکی, پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی,

عطا حجت کاشانی، فرزاد حاتمی، سعید اسمعیلی شاهجردی, شهریور 96، تهران, مقایسه عملکرد دیوار برشی فولادی با و بدون بازشو تحت بار سیکلی, چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی,

عطا حجت کاشانی، اکبر امیدی, آبان ماه 95، تهران، دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر., " بررسی تأثیر نحوه¬ی محصور شدگی بر ظرفیت باربری ستون¬های کوتاه مدور مقاوم شده با CFRP, پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران,

عطا حجت کاشانی، سید علی حقیقی زاده, آبان ماه 95، تهران، دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر, " ارزیابی تحلیلی تاثیر بکارگیری مصالح ویسکوالاستیک در کاهش ارتعاشات کف طبقات تحت اثر بارهای ناشی از فعالیت¬های انسانی (راه رفتن، دویدن، پریدن و...), پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران،,

عطا حجت کاشانی ، بهزاد آخوندی, آبان ماه 95، تهران، دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر, بررسی تاثیر افزودن همزمان نانو ذرات سیلیس و نانو لوله های کربنی چند دیواره بر مقاومت خمشی و فشاری مخلوط های سیمانی, پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران,

عطا حجت کاشانی ، بهزاد آخوندی, دی ماه 1395، دانشگاه شهید بهشتی, بررسی تاثیر افزودن نانو آلومین، نانو تیتانیا، نانو سیلیس و نانو لوله های کربنی چند دیواره بر ویژگی های مقاومتی و جذب آب مخلوط های سیمانی, چهارمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری,

عطا حجت کاشانی ، سارا زنجانی, شهریور 1395، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران., اثرات مساحت CFRP بر ظرفیت نهایی و قابلیت استهلاک انرژی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با CFRP پیش تنیده تحت بارگذاری چرخه ای, سومین کنفرانس بین المللی نو آوریهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی,

عطا حجت کاشانی ، سارا زنجانی, دانشگاه صنعتی شریف، تابستان 1395, اثرات مساحت CFRP بر قابلیت استهلاک انرژی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با CFRP پیش تنیده, کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی شریف,

عطا حجت کاشانی ، سارا زنجانی, ایران، شهریور 1395, اثرات CFRP بر ظرفیت نهایی بتن مسلح تقویت شده با CFRP پیش تنیده, کنفرانس بین المللی انجمن بتن ایران,

عطا حجت کاشانی, دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران، 1393, بررسی اثر وجود دیافراگم در پلهای کامپوزیتی, چهارمین کنفرانس بین المللی پل، دانشگاه امیرکبیر,

عطا حجت کاشانی, دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران، 1393, ارزیابی رفتار استاتیکی و دینامیکی پلهای ریلی کامپوزیت با استفاده از دیافراگم در وسط دهانه پل, چهارمین کنفرانس بین المللی پل,

عطا حجت کاشانی، پیام اکبری, ، آذر 93 ، ایران, بررسی عددی رفتار خمشی لوله های FRP پر شده از بتن مسلح, هفدهمین همایش سالیانه موسسه بین المللی بتن آمریکا,

عطا حجت کاشانی, شهریور 93، مشهد، ایران, بررسی استفاده از فناوری مقاوم سازی با استفاده از فابریکهای CFRP برای تیرهای بتن مسلح تحت بارگذاریهای مونوتونیک و خستگی, سومین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان,

A. Hojatkashani, M. Zangene, On the comparison of flexural frames made light weight steel (LSF) with and without eccentrically braces, 2015, Kerman, Iran,

Hojatkashani, P. Akbari, , Kerman, Iran, A numerical study on composite shear walls with boundary element steel profiles, 6th International conference on Earthquake and Structures, 2015,

M. Z. Kabir, A. Hojatkashani, 2015, Amirkabir University of Technology, Failure mechanism and interfacial stress investigations in to the CFRP-retrofitted RC beams under high cycle fatigue loading considering experimental and numerical approaches, 4th International conference on bridges,

عطا حجت کاشانی
عطا حجت کاشانی

محل خدمت :
    دانشکده فنی مهندسی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^