سایر فعالیت های پژوهشی

 

·      همکاری بعنوان داور با مجلات و نشریات ذیل   :

-       Techno-Press

-       Proceedings of the Institution of Civil Engineers

-       Science and Engineering of Composite Materials

-       International Journal of Advanced Structural Eng

-       فصلنامه علوم و مهندسی زلزله

-       نشریه مصالح و سازه های بتنی

·      همکاری بعنوان داور با کنفرانس مصالح نوین در مهندسی عمران برگزار شده در دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر.

·      همکاری بعنوان داور با کنفرانس های ملی بتن ایران برگزار شده توسط انجمن بتن ایران

 

عطا حجت کاشانی
عطا حجت کاشانی

محل خدمت :
    دانشکده فنی مهندسی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^