معرفی

مشخصات فردی

عطا حجت کاشانی

نام - نام خانوادگی : عطا   حجت کاشانی

پست الکترونیکی : ata_hojat@aut.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی عمران-عمران
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی عمران-سازه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : مهندسی عمران-سازه
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه امیرکبیر

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران-سازه

محل خدمت : دانشکده فنی مهندسی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1395

عطا حجت کاشانی
عطا حجت کاشانی

محل خدمت :
    دانشکده فنی مهندسی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^