معرفی

مشخصات فردی

عطا حجت کاشانی

نام - نام خانوادگی : عطا   حجت کاشانی

پست الکترونیکی : ata_hojat@aut.ac.ir , hojjatkashani@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی عمران-عمران
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی عمران-سازه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی عمران-سازه
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه امیرکبیر

سوابق اجرایی

·      همکاری با تعدادی  دفاتر مهندسی ، شرکتهای مهندسین مشاور و سازمانهای دولتی  :

   زمینه های همکاری و فعالیت:  طراحی ، بهسازی و تدوین آیین نامه

·      راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه مقاومت مصالح و تحقیقات سازه دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر

·      همکاری با دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر بعنوان مسئول آزمایشگاه مقاومت مصالح و تحقیقات سازه

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

 

·      عضو پایه 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

·      عضو انجمن مهندسین عمران ایران

·      عضو انجمن بتن ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

·      استاد مشاور 2 پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه امیرکبیر

·      استاد راهنمای 6 پروژه تحقیق در پردیس دانشگاه امیرکبیر

·      استاد مشاور 2 پایان نامه در دانشگاه آزاد اصفهان

·      استاد راهنمای 12 پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران-سازه و زلزله

محل خدمت : دانشکده فنی مهندسی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1395

عطا حجت کاشانی
عطا حجت کاشانی

محل خدمت :
    دانشکده فنی مهندسی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^